Leveringscondities
(Artikel 11 van onze algemene leveringsvoorwaarden)

  1. RacePC en hobbybenodigdheden.nl  zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden echter heeft geen  recht schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal RacePC / hobby-benodigdheden.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
    Bedragen berekend voor reeds toegestuurde digitale patronen worden niet gerestitueerd
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal RacePC / hobby-benodigdheden.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van RacePC / hobby-benodigdheden.nl .
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot aan  het moment van bezorging aan de consument bij de betreffende vervoerder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  7. Indien een bestelling op een of andere manier door consument niet wordt afgehaald bij het gekozen servicepunt, of wordt geweigerd bij aflevering, worden eventueel betaalde verzend- en verpakkingskosten NIET gerestitueerd