Algemene Voorwaarden
RacePC Rozenburg en hobby-benodigdheden.nl

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Hierna genoemd als RacePC Rozenburg / hobby-benodigdheden.nl;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met RacePC Rozenburg /  hobby-benodigdheden.nl;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door RacePC Rozenburg / hobby-benodigdheden.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en RacePC Rozenburg / hobby-benodigdheden.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroeppingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of RacePC Rozenburg /  hobby-benodigdheden.nl  in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

RacePC Rozenburg
hobby-benodigdheden.nl
Essendaal 185
3181 AG  Rozenburg (zh)

Telefoonnummer: 06 – 17447728
E-mailadres: info@racepc.nl  of  info@hobby-benodigdheden.nl

KvK nummer: 58641793
BTW identificatienummer: NL001563585B83

Handelsnamen die onder RacePC Rozenburg en hobby-benodigdheden.nl vallen zijn:

 • RacePC Rozenburg
 • Hobby-benodigdheden.nl

Domeinnamen die onder RacePC Rozenburg en hobby-benodigdheden.nl vallen zijn :

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RacePC Rozenburg / hobby-benodigdheden.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen RacePC Rozenburg  /  hobby-benodigdheden.nl en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij RacePC / hobby-benodigdheden.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als RacePC / hobby-benodigdheden.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden RacePC / hobby-benodigdheden.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RacePC / hobby-benodigdheden.nl  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft RacePC / hobby-benodigdheden.nl  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal RacePC / hobby-benodigdheden.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. RacePC / hobby-benodigdheden.nl  kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien RacePC / hobby-benodigdheden.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. RacePC / hobby-benodigdheden.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van RacePC / hobby-benodigdheden.nl waar de consument met klachten terecht kan
 • e voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij RacePC / hobby-benodigdheden.nl  deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. Indien RacePC / hobby-benodigdheden.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6a Herroepingsrecht
bij levering van product

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst met opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door RacePC / hobby-benodigdheden.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructie.
 3. Consument zal op eigen kosten de goederen retourneren, waarna ontvangst er een creditnota gemaakt wordt, de overeenkomst wordt geannuleerd en het eventuele reeds betaalde factuurbedrag wordt terug gestort binnen een daarvoor redelijke termijn.

Artikel 6b Herroepingsrecht
bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de consument zich richten naar de door RacePC / hobby-benodigdheden.nl  bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


 

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal RacePC / hobby-benodigdheden.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Eventuele extra kosten worden hierbij in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.


Artikel 8a Uitsluiting herroepingsrecht

 • Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door RacePC / hobby-benodigdheden.nl alleen worden uitgesloten indien RacePC / hobby-benodigdheden.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

o   die door RacePC / hobby-benodigdheden.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

o   die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

o   die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

o   die snel kunnen bederven of verouderen;

o   waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop RacePC / hobby-benodigdheden.nl geen invloed heeft;

 • voor losse kranten en tijdschriften
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8b Uitsluiting herroepingsrecht compleet geleverde haakpakketten inclusief patroon

Indien de consument na aanschaf van een compleet haakpakket ( al dan niet van een derde partij of eigendomsrechtelijk behorende aan ondernemer) bevattende een uniek daarbij behorend haak- breipatroon wenst te retourneren, dient die na toestemming op eigen kosten te worden geretourneerd op een veilige, verantwoorde en gedegen wijze in een deugdelijke verpakking.
Vervolgens zal een compensatiebedrag -  voor het patroon - in mindering gebracht worden ten grootte van € 5,00 op het terug te storten bedrag.

Indien het geretourneerde enige vorm van schade of gebruik toont kan daar een bedrag voor worden berekend. Dit in onderling overleg.

Artikel 9 De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan RacePC / hobby-benodigdheden.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar RacePC / hobby-benodigdheden.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien RacePC / hobby-benodigdheden.nl  dit bedongen heeft en:

o    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;of

o    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


 

Artikel 10 Conformiteit en Garantie

 1. RacePC / hobby-benodigdheden.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door RacePC en hobby-benodigdheden.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van RacePC / hobby-benodigdheden.nl jegens RacePC / hobby-benodigdheden.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 Levering en uitvoering

 1. RacePC en hobbybenodigdheden.nl  zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden echter heeft geen  recht schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal RacePC / hobby-benodigdheden.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  Bedragen berekend voor reeds toegestuurde digitale patronen worden niet gerestitueerd
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal RacePC / hobby-benodigdheden.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van RacePC / hobby-benodigdheden.nl .
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot aan  het moment van bezorging aan de consument bij de betreffende vervoerder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien een bestelling op een of andere manier door consument niet wordt afgehaald bij het gekozen servicepunt, of wordt geweigerd bij aflevering, worden eventueel betaalde verzend- en verpakkingskosten NIET gerestitueerd

Artikel 12 Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


 

Artikel 13 Betaling

 1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen- dienen bestelde goederen via een digitale vooruitbetaling of een zogenaamde contante pinbetaling te worden voldaan.
 2. Onder een digitale vooruitbetaling wordt verstaan een bankoverschrijving, Ideal betaling, betalingsverzoek via e-mail, sms, whatsapp of enig ander digitaal communicatie kanaal
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan RacePC / hobby-benodigdheden.nl  te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft RacePC / hobby-benodigdheden.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door RacePC / hobby-benodigdheden.nl in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van RacePC / hobby-benodigdheden.nl totdat de consument alle verplichtingen uit de met RacePC / hobby-benodigdheden.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door RacePC / hobby-benodigdheden.nl geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De consument is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De consument dient steeds al het geen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden  om de eigendomsrechten van RacePC / hobby-benodigdheden.nl veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om RacePC / hobby-benodigdheden.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De consument verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan RacePC / hobby-benodigdheden.nl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is RacePC / hobby-benodigdheden.nl gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de consument zich er jegens RacePC / hobby-benodigdheden.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval RacePC / hobby-benodigdheden.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan RacePC / hobby-benodigdheden.nl en door RacePC / hobby-benodigdheden.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 15 Klachtenregeling

 1. RacePC / hobby-benodigdheden.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de RacePC / hobby-benodigdheden.nl , nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij RacePC / hobby-benodigdheden.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RacePC / hobby-benodigdheden.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 16 intellectuele eigendom

 1. Copyright: Op alle afbeeldingen en teksten van RacePC / hobby-benodigdheden.nl berust auteursrecht. Openbaarmaking en/of verveelvoudiging in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RacePC en hobby-benodigdheden.nl

Artikel 17 toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RacePC / hobby-benodigdheden.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken consument aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.